การจัดตั้งมูลนิธิ

 วันจดทะเบียน

–  วันที่ 22 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2537

 ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิฯ สาขา

–  เลขที่ 70 หมู่ 6 ถนนปัว – น้ำยาว ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก

–  เงินสด 500,110.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

ประธาน/เลขานุการมูลนิธิฯ

ปี พ.ศ. ประธาน เลขานุการ
2537  –  2538 นายสุเทพ  เต็งไตรรัตน์ นายพิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ
2538  –  2543 นายสุเทพ  เต็งไตรรัตน์ นายชลน่าน  ศรีแก้ว
2543  –  2544 นายสุเทพ  เต็งไตรรัตน์ นายชาตรี  เจริญศิริ
2544  –  2546 นายสุเทพ  เต็งไตรรัตน์ นายอภิชาติ  รอดสม
2546  –  2554 นายสุเทพ  เต็งไตรรัตน์ นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ
2554  –  2559 พันเอก(พิเศษ)นคร  ตุงคสวัสดิ์ นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ
2559  –  ปัจจุบัน นายบุญฉลอง  สิทธิวงศ์ นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ