รายชื่อคณะกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว

ลำดับ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1.

นายบุญฉลอง        สิทธิวงศ์ ประธานกรรมการ

2.

พันเอก(พิเศษ)นคร ตุงคสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ

3.

พระครูสุทินนันธรรม

กรรมการและประชาสัมพันธ์

4.

นายสมบัติ             กันแก้ว

กรรมการและประชาสัมพันธ์

5.

นายลุ้ม                  ทนะวัง

กรรมการและประชาสัมพันธ์

6.

นายฤทธิเดช          ยะแสง

กรรมการและประชาสัมพันธ์

7.

นายประสงค์        ทนุรัตน์

กรรมการและประชาสัมพันธ์

8.

  นายสมชาย           คอนแก้ว

กรรมการและประชาสัมพันธ์

9.

  นายพลายชุมพล     อย่เอนก

กรรมการและวางแผนประเมินผล

10.

 นายชูชัย      ตั้งมณีกาญจน์

กรรมการและวางแผนประเมินผล

11.

นายเชิด                 กะรัตน์

กรรมการและวางแผนประเมินผล

12.

นายสนั่น              ทันเที่ยง

กรรมการและวางแผนประเมินผล

13.

นางชุติกาญจน์       กาพรม

กรรมการและเหรัญญิก(การบัญชี)

14.

นางสาวสุรีย์พรรณ   วังแสง

กรรมการและเหรัญญิก(การเงิน)

15.

นางพิมลพรรณ     คุณสิทธิ์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

16.

      นายกิติศักดิ์    เกษตรสินสมบัติ

กรรมการและเลขานุการ

17.

นายวิโรจน์          หลวงเทพ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18.

นางชมพูนุท          ฑีฆาวงศ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19.

นางมยุรี                 ศิริรัตน์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

นายสนอง                   คำชั่ง

นายอำเภอปัว

นายวิชัย                จึงวัฒนา

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31

นายเพียร               ปัญญาภู

นายสุเทพ                   เต็งไตรรัตน์

นายประดุน               โนจิตร

นายอำนาจ                      รามบุตร

นางพิมพร      รุ่งรชตะวานิช

นายชูพงษ์                    เหมพิสุทธิ์

นายคงเดช                คำเทพ

ร.ต.ต.ประดิษฐ์               สวนพุฒิ

นางณัฐชยา             อูปแก้ว

นายประสิทธิ์                       สุดใจ

นายสง่า              ลิ้มสุวรรณ

นายสุชาติ                           พลจร

ด.ต.ยงยุทธ          ธรรมสอน

นายหน่อ                        ชาวยอง

นางมุกดา            วงค์ทาฝั้น

นายรุ่งโรจน์             เอกอนันต์กุล

นายชาติ                   ก๋าแก้ว

องค์อุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)    

เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร       

สมเด็จพระราชาคณะ  

ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ประธานการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป

นายไพศาล  วิมลรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป
    

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร/ชัยวิชู ป.ธ.9, ศษ.บ., พธ.บ., Ph.D.)

รองเจ้าคณะภาค 6 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ

กรรมการที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป

พลเอกพลภัทร       วรรณภักตร์

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอกกิติกร           ธรรมนิยาย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอกชัยณรงค์         แกล้วกล้า

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

พลโทสัณทัศน์   นันทภาคย์หิรัญ

รองผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

พลตรีวิทยา           วรรคาวิสันต์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36

พันเอกดุษิต                 ปุระเสาร์

รองผู้บัญชาการฆณฑลทหารบกที่ 38

พันเอกวิชิตชัยพ์           วงศ์สังข์

รองผู้บัญชาการฆณฑลทหารบกที่ 39

พันเอกยุทธชัย         จันทรวิภาค

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 31

พันเอกนเรศร์                จิตรักษ์

นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

พันเอกธนัช              บุญอารักษ์

นายทหารปฏิบัติการประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

พันเอกธีระพร                คำขจร

นายทหารปฏิบัติการประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

พันเอกดร.สาธิต           ศิริมงคล

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุษิต

พันเอกสันดุษิต               ดีบุกคำ

ประธานกลุ่มจิตอาสา จังหวัดลำปาง

พันตำรวจโทกฤชมงกุฎ  บูรณะภักดี

รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา วุฒิการณ์

ที่ปรึกษาบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อาจารย์วันชัย              หอมจันทร์

สถานปฏิบัติธรรม อุทยานธรรม สวนป่านครอาณาเขต นครสวรรค์พุทธสถาน

นายสิทธา                       มูลหงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน

อาจารย์สุพจน์                  ดีอิ่นคำ

หัวหน้าแผนกโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

สจ.แดน                        จิตอารีย์

สมาชิกสภาจังหวัดน่าน เขตอำเภอปัว

คุณสุชาติ               พัฒศิษฎางกูร

กรรมการผู้จัดการบริษัททรัพย์แสงดาว

คุณสง่า                      ลิ้มสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร แสงทองรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

รศ.นพ.ศิรชัย                จินดารักษ์

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณศักดิ์สิทธิ์                   อรุณศรี

เจ้าของศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์

นพ.สมาร์ท                    พงษ์กล่ำ

รองประธานกรรมการบริษัท Thai Medical service

คุณพลากร        ประสูตร์แสงจันทร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์

พันเอก พัฒน์พงษ์            โพธิ์เพิ่ม

นายทหารประจำกระทรวงต่างประเทศ

คุณวสุ                          พรจินดา

ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ย