ประวัติและความเป็นมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระราชปณิธานอันแนวแน่ของ พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาราษฏร์ ในถิ่นทุรกันดารในชนบทห่างไกล ผู้ด้อยโอกาสที่จะได้บริการด้านสาธารณสุข รัฐบาลร่วมกับสกนิกรชาวไทย ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมบริจาคทรัพย์สินสมทบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ จำนวน 21 แห่ง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นหนึ่งในจำนวน 21 แห่ง นั้น และ ได้ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตามแนวทางของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คือ

  1. เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเอกสมเด็จพรบรมโอรสาธิราฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์นายกกิตติมาศักด์
  2. เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับโรงพยาบาลชุมชนทั่วๆ ไป
  3. เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชน และสถานบริการอื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียง

พิธีเททอง