วัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว

1.  ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบริหารงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลชุมชนข้างเคียงรวมตลอดทั้งสถานพยาบาลอื่นๆ ในเครือข่าย

2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ทั้งในด้านการบริหารบริการสาธารณสุขและวิชาการ โดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติงานและเป็นตัวอย่างแก่โรงพยาบาลชุมชน และสถานพยาบาลอื่นๆ

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้เจริญก้าวหน้าและเหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุข และความต้องการของประชาชนในท้องที่

4.  ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเรียนดี และมีความประพฤติดี เข้ารับการศึกษาวิชาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อกลับไปปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

5.  เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องเวชภัณฑ์ การก่อสร้างซ่อมแซมอาคารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการแก่ผ็ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

6.  ให้ความร่วมมือกับองค์การกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด