ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว และคณะกรรมการ รับการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

นายบุญฉลอง สิทธิวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว และคณะกรรมการ รับการตรวจเยี่ยมของ พลเอกสุรยุทธ์    จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ใส่ความเห็น