รับเงินสนับสนุนจากธนาคารออมสินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รับเงินสนับสนุนจากธนาคารออมสินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเวชกรรมฟื้นฟู และงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

 1 งานพยาธิวิทยาคลินิก

1.1 ก่อสร้างธนาคารเลือด จำนวนเงิน 1,485,010.00 บาท และเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่  18 กันยายน 2559

1.2 จัดซื้อโซฟาสำหรับรับบริจาคเลือดหน่วยงานธนาคารเลือด จำนวน 2 ตัว มูลค่า 17,910.00 บาท

1.3  จัดซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ – 30องศา หน่วยงานชันสูตร 1 ตู้ มูลค่า 740,000.00 บาท

1.4  จัดซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน หน่วยงานชันสูตร มูลค่า 160,000.00 บาท

 

2 งานเวชกรรมฟื้นฟู

2.1  จัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า 1 เครื่อง มูลค่า .220,000.00 บาท

2.2.. จัดซื้อเตียงปฏิบัติการ มูลค่า 127,000.00 บาท

2.3  จัดซื้อตู้เอกสารเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง มูลค่า 10,100 บาท

2.4  จัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 195,000.00 บาท

ใส่ความเห็น