ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานใน พิธีเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน 9 มีนาคม 2560

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานใน
พิธีเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน และพระราชทานขาเทียม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2560 และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
มูลค่า 2,825,436.00 บาท

ใส่ความเห็น