เข้าร่วมประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาคที่ 9 ประจำปี 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

เข้าร่วมประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาคที่ 9 ประจำปี 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น